tel. (15) 844-88-08, faks (15) 844-86-16 wotuw.sekretariat@gmail.com

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rze1_infoliniaczniku Praw Pacjenta określa:

  1. Prawa pacjenta.
  2. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej.
  3. Obowiązki podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych związane z prawami pacjenta.
  4. Tryb powoływania, odwoływania i kompetencje Rzecznika Praw Pacjenta.
  5. Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów.
  6. Zasady i tryb ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych.
Treść ustawy można znaleźć pod poniższym adresem: