tel. (15) 844-88-08, faks (15) 844-86-16 wotuw.sekretariat@gmail.com

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII

UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

w STALOWEJ WOLI

Logo WOTUW

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r Nr 112 poz. 654 z późn. zmianami).

Podstawowym celem działania jest wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz działalności pozaleczniczej poprzez promocję zdrowia, realizację działań dydaktycznych, badawczych i szkoleniowych.

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli jako podmiot leczniczy wykonujący świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu realizuje:

  • działania diagnostyczne w zakresie diagnozy nozologicznej i problemowej,
  • programy psychoterapii uzależnień (program podstawowy i program pogłębiony),
  • programy psychoterapii zaburzeń funkcjonowania członków rodziny, które wynikają ze spożywania alkoholu lub używania innych substancji psychoaktywnych przez osoby bliskie (program psychoterapii dla członków rodzin),
  • indywidualne świadczenia zapobiegawczo-lecznicze oraz rehabilitacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin,
  • działania konsultacyjno-edukacyjne dla członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu.

Zapisz

Zapisz