tel. (15) 844-88-08, faks (15) 844-86-16 wotuw.sekretariat@gmail.com

RODO

Informacja Administratora danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO – ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli, ul. Dąbrowskiego 7, 37-450 Stalowa Wola.
 2. Ośrodek terapii wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pan Leszek Klich. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych należy kierować do IOD na adres E-mail: lklich@alkor.edu.pl, tel. 691-050-123.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  –   art. 6 ust 1 lit c RODO obowiązek wynikający z przepisu prawa;
  – art. 6 ust 1 lit a RODO dobrowolnej zgody w określonym w zgodzie celu;
  – art. 6 ust 1 lit f RODO obowiązek wynikający z prawnie uzasadniającego interesu administratora;
  – art. 6 ust. 1 lit d RODO obowiązek niezbędny do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: organy publiczne, instytucje oraz podmioty, które są uprawnione do żądania dostępu lub otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty którym Administrator powierzy/udostępni dane osobowe na podstawie umów np. dostawcy i serwis IT, podmioty medyczne oraz inne usług przetwarzające dane w imieniu Administratora, podmioty, wobec których wyraził/a Pani/Pani zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, przez okres trwania terapii, a po jej zakończeniu także w celach archiwalnych oraz na wypadek prawnej potrzeby przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, zaś w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Niepodanie informacji objętych wymogiem ustawowym, spowoduje niemożność realizacji zadań statutowych ośrodka i związanych z nią obowiązków.
 9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji: w oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 10. Informacja o przekazaniu do państwa trzeciego: Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
Font Resize