Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • W publikowanych filmach nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych.
 • Z uwagi na podobieństwo tematyczne bloków tekstowych, mogą się zdarzyć sytuację w których nie została zachowana unikalność tytułów stron
 • Nie posiadamy mechanizmu czytania tekstu ze strony oraz podstron
 • Odnośniki mogą otwierać się w nowym oknie lub zakładce przeglądarki bez ostrzeżenia
 • Po powiększeniu strony do 200% niektóre treści na stronie mogą nie być w pełni użyteczne
 • Nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury

Przygotowanie deklaracji dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość podkreślania linków,
 • możliwość podkreślania tytułów,
 • włączenie skali szarości
 • możliwość zmiany koloru kursora na czarny lub biały
 • możliwość włączenia etykiety zdjęć

Aplikacje mobilne

Ośrodek nie posiada aplikacji mobilnej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej lub zamieszczonych na niej treści prosimy zgłaszać do Sekretariatu Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli wotuw.sekretariat@gmail.com tel. 15 844-86-16

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 • sposób kontaktu,
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Stan dostępności architektonicznej

Dostępność wejścia do budynku

 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia składa się z jednego piętrowego budynku z zapewnionym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami od strony windy.
 • W strefie wejściowej  do budynku występują bariery architektoniczne schody bez platformy wózkowej
 • Toalet dla osób z niepełnosprawnościami tylko na parterze budynku.

Otoczenie budynku

Na terenie  Ośrodka  znajdują się 2 miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Dostęp do informacji

 • W budynku znajduje się rejestracja na parterze 
 • Na poszczególnych piętrach budynków umieszczone są informacje o numerze pięter widoczne dla osób korzystających z korytarzy lub schodów
 • Same pomieszczenia na piętrze są oznakowane tabliczkami z nazwami pomieszczeń.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Przystosowanie toalet i łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych, z poręczami – tylko parter

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • W budynku jest zainstalowana winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych

Dodatkowo

 • W budynku  nie ma zastosowanej pętli indukcyjnej oraz oznaczeń w Alfabecie Braille’a.